<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Primeiros pasos co blogue da aula

sexta-feira, 12 de outubro de 2007
Unha vez que botou a andar o noso blogue da aula, varias compañeiras e compañeiros interesáronse polas potencialidades didácticas desta ferramenta. Dificilmente se pode falar dunha experiencia recén encetada, o cal sería precipitado e pretencioso, mais si mostrar -para compartir- algúns dos pasos previos que considero necesarios.
En primeiro lugar, foi preciso coñecer distintas experiencias (en blogues da aula -aproveitamos a sistematización de Felipe Zayas- , especialmente) e as reflexións ao respecto, normalmente nos blogues de docentes, que poden conectar ou non directamente cos da aula. Experiencias e reflexións como as aquí ligadas no sidebar da dereita ou as recollidas nun artigo anterior e que permiten achegarse a diversos enfoques e usos didácticos das TIC. O que cómpre complementar con visións máis de conxunto, como este especial de Vieiros da Escola (número 16) ou algunhas presentacións en slideshare. Unha mostra destas:

Nese proceso de aprendizaxe da experiencia dos demais (sempre aberto), acompañado dun progresivo cambio de mentalidade -moi ben recollido por Sebastiá Giralt-, agroman axiña posibilidades para a nosa práctica na aula e procuras de respostas ás cuestións máis técnicas. É dicir, xorde a necesidade de concretar que facer e de saber como. Porque o para que está ben claro: para compartir e tentar mellorar a aprendizaxe e a motivación do alumnado, aceptando que calquera, incluíndo pais e nais, pode coñecer, avaliar e criticar o noso traballo.
Toca entón conectar con colegas con inquedanzas ao respecto, entrar nos debates na rede (por exemplo, participando nos comentarios aos artigos ou postaxes máis interesantes dos blogues visitados), sumarse á formación colaborativa ou impulsala... E experimentar cos blogues, intentar abrir algún para remexer e probar, pois sempre poderemos modificar ou eliminar o feito. Para isto, hai distintas plataformas: blogaliza, blogoteca, nireblog, blogger, wordpress..., todas elas con guías, coma esta da blogoteca, con aínda máis axuda no blogue Depósito. Eu optei por blogger, traballando internamente en (galego)portugués, porque permite acceder ao html, mais recomendo unha das tres primeiras plataformas.
Tras practicar e explorar vieiros desde este mesmo espazo, decidín crear un blogue da aula (compartido por todos os terceiros da ESO, mais con seccións para cada un deles) e planificar, integrándoo no "programa" da materia, o seu emprego por parte do alumnado, que está xa a ser o editor principal. Por un lado, incluíronse ligazóns con algúns dos sitios que haberá que visitar para realizar determinadas tarefas na rede (webquest, etc.) e un espazo fixo para ter sempre a man a guía do que hai que facer. Por outro lado, abríronse tantas contas para o acceso á edición como grupos temos establecidos dentro de cada aula, de xeito que o alumnado poida seguir funcionando colaborativamente cos computadores, facer público directamente o resultado das distintas fases dos proxectos desenvolvidos, interaccionar e autocorrixir as súas producións. Os documentos de referencia estanse aloxando en thinkfree e mais no wiki de 2º de Bacharelato.
Comezouse así a facer camiño, mais este é interminábel. Porque o traballo cos blogues no ensino permite, non só encarreirar o acceso ás fontes de información e a distintos recursos, senón tamén integrar e debullar didacticamente moitas outras ferramentas da chamada web 2.0 para o tratamento, a creación, a xestión e a presentación de contidos: desde CMap Tools (titorial) a Slidestory (titorial), por citar dúas. Algunhas móstranse de xeito esquemático en Educativa, de maneira moi clara e experiencial nesta recompilación de Lourdes Domenech e con máis amplitude en moitas bitácoras sobre as TIC e o ensino: Educação 2.0, Bitàcola deMestra Tic, etc.
Máis referencias para todo o anterior pódense atopar no wiki de inforensino creado por Carlos Santos.
A 15/10/07, máis ligazóns: estes foguemaps de Vilatersana e Fazendo BLOGS.

Etiquetas: , ,

1 Comments:

Anonymous ensinoobrigatorioatéos65 said...

ola, camarada,
umha conspiraçao política está em marcha: a educaçao ao poder.

preparemos um Golpe de Estudo!
mais info: wwww.blogoteca.com/65

ensino obrigatório até os 65!

saúde!

22 de outubro de 2007 às 08:26  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License