<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Falangullos

terça-feira, 8 de janeiro de 2008


boomp3.com

Xa reabriu hai uns días Podgalego e é obrigado facerlle promoción: atractivo, cunha presentación de recursos moi útil e cun amplo directorio, onde ademais se recollen os nosos experimentos. Máis motivación para o alumnado protagonista (nunca sobra) e compromiso para un, que agora terá que empezar a traballar en serio isto.

O falangullo promocional, que se baixou da propia páxina, foi subido a BooMP3, o sitio de hospedaxe máis sinxelo e funcional que coñezo.

Etiquetas: ,

1 Comments:

Anonymous podgalego.org said...

Grazas pola referencia, xa te engadimos no artigo de agradecementos :)
O da motivación é algo no que nos gustaría ser "folgos" desde podgalego, e na ensinanza máis en concreto; pensamos que o feito de facer público que os podcasteiros non están sós, senón que hai máis por aí adiante, pode animar a reaxir un pouco isto, que por veces semella algo amouchado. Non é que o podcasting vaia salvar o mundo, pero... :)

8 de janeiro de 2008 às 02:38  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License