<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Máis dúas ferramentas

segunda-feira, 26 de novembro de 2007
Dúas novas necesidades leváronnos a tirarlle partido a outros tantos espazos na rede: Google grupos e mais Vyew. O primeiro empregámolo para aloxar e compartir os documentos de traballo do propio alumnado (e así poder revisalos tamén o profesor sen atuír o correo) antes de seren publicados no blogue. Tamén permite crear páxinas internas e establecer debates entre as distintas aulas. Vyew é un encerado-libro web no que se insiren e manexan doadamente imaxes e notas con ligazóns, gráficos, etc., e que pode aproveitar tamén o alumnado para facer presentacións atractivas como alternativa ás diapositivas feitas con Impress ou Powerpoint. Recóllese abaixo unha páxina realizada para a mostra (só mostra) do noso labor na rede no seo dun PFAC no centro.

Etiquetas: , ,

1 Comments:

Blogger ictioscopio said...

Olá!
Se cadra xa coñeces este sitio, pero hoxe topeino e penso que che pode ser de interese (está en inglés)
http://www.poducateme.com/
É unha guía practica para aplicar o podcasting á educación

3 de dezembro de 2007 às 20:19  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License