<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Material didáctico multimedia e interactivo

sábado, 17 de novembro de 2007
Grazas á presentación feita por Román no wiki donaurelio, chego ao admirábel traballo do Seminario Permanente do IES A Sangriña, resultado do proxecto interdisciplinar Elaboración de material didáctico multimedia e interactivo, A auga, aplicacións enerxéticas na Galicia preindustrial. Coas miradas atractivas da Xeoloxía, a xeografía e historia, a lingua galega e literatura, a tecnoloxía e a matemática, logo dun labor inxente.
Ademais, é para subscribir o que se recolle na memoria do proxecto:
Debería haber un sistema de difusión dos recursos que se elaboran, tanto nos seminarios permanentes como nos grupos de traballo, eficiente que permitira que traballos como o noso tiveran a difusión que merecen.
A Xunta e os Centros de Formación de Profesorado deberían ter grupos estables de traballo dedicados á elaboración de contidos en galego coa liberación horaria suficiente para garantir a eficiencia dos grupos.
É un problema grave á hora de elaborar contidos multimedia e interactivos para a rede o non dispoñer das ferramentas informáticas necesarias, a administración educativa tiña que tratar de resolver este problema poñendo a disposición dos grupos de traballo e investigación, ademais dos medios materiais, o software necesario para o desenvolvemento dos recursos multimedia.
O efecto motivador que observamos que ten o recurso elaborado fronte ao alumnado e o resto cidadáns permítenos afirmar que a administración educativa debe poñer especial fincapé na elaboración e uso de materiais multimedia e tecnoloxías da información e comunicación.

Outros recursos e materiais, na aula virtual do centro.

Etiquetas: , ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License