<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Elaborando mapas

quarta-feira, 24 de outubro de 2007
[http://mapasconceituais.cap.ufrgs.br/]
A elaboración de mapas conceptuais a través das ferramentas que ofrece a rede é tamén un recurso que pode empregar o alumnado colaborativamente. Para comezar a facer as primeiras prácticas, buscamos un sitio sinxelo e funcional (o software de referencia, Cmaps Tools, figúrasenos moito máis potente pero menos manexábel) e traballamos con conceptos en relación con constituíntes. O sitio, Glinkr, permite xogar con ligazóns entre os conceptos e elementos e con ligazóns externas, incluír descricións complementarias, descargar o mapa, publicalo, etc. Máis adiante, habemos utilizar os mapas para recoller e impulsar a abordaxe de problemas e como complemento das exposicións realizadas polo alumnado.
Como curiosidade, polo de agora, tamén manexamos este buscador que organiza os resultados en forma de mapa: KartOO
Para Cmaps e suxestións didácticas: esta postaxe de Informática e educação.Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License