<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Nova etapa

sábado, 1 de setembro de 2007

Logo de varios meses (8) de refazimentos (48 entradas) desde un acrónimo equívoco e doutros tantos andares de distancia coas aulas, cambiamos de nome e de/con vontade: toca remexer no labor diario, experimentar e compartir, achegar procesos reais de traballo da lingua -en uso- no ensino..., mais sen perder as orientacións abertas.

Etiquetas:

3 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Ola
remexeremos pois na renovada singradura.
E non lle parece bo momento para retomar algo que debe...
o test de Proust.
Un saúdo e sorte
Nasa

3 de setembro de 2007 às 14:02  
Anonymous Depósito said...

Pois seguiremos atentos/as a esta nova etapa!

3 de setembro de 2007 às 23:21  
Anonymous xanocebreiro said...

Obrigado, Nasas e Depósito. As vosas iniciativas na rede, entre algunhas outras, foron precisamente as que me animaron a singrar para remexer no espazo da didáctica da lingua e crear comunidade. Agora toca darlle protagonismo ao alumnado (desde o IES da Pobra do Caramiñal, como sinala a ligazón da imaxe). Apertas.

7 de setembro de 2007 às 01:42  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License