<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Made in Galiza

segunda-feira, 23 de julho de 2007

Aínda que sexa con atraso, non podemos deixar de recomendar o novo libro de Séchu Sende (agora tamén con presenza transformadora na rede). Relatos de broco, suxestivos, coa penetrante e tenra forza do ourizo cacho, cun humor revelador, lírica ou enxeñosa retranca, con nós-palabras reconstruíndonos no país da linguaxe, coa lingua que fala con/de nós. Como di Depósito, Made in Galiza é literatura da boa ao tempo que un instrumento para encarar con recursos, nas aulas e (cara a) fóra delas, o conflito sociolingüístico e para a percepción crítica da desfeita da diversidade. Humor-reflexión, provocación-terapia, incitación á creación vivencial: quen non lle vai tirar partido?

Etiquetas: ,

3 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Ups, abrigado polas palavras!

E polo que conta o blog convida a volver!
saúde

séchu

3 de setembro de 2007 às 22:26  
Anonymous Anónimo said...

Ves, já volvim!

12 de setembro de 2007 às 17:20  
Blogger xanocebreiro said...

Hooome. Pois eu andaba por Chachauí e Roxe de Sebes ;) Aí si hai forza. Parabéns de novo, Séchu.

15 de setembro de 2007 às 22:32  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License