<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>facer e falar para facer falar

segunda-feira, 16 de julho de 2007
Wikispaces

O traballo por proxectos ou tarefas cohesionadas pode ser unha opción (entre outras) con potencialidades para traballar as actitudes lingüísticas, aspecto clave na nosa materia. Opción metodolóxica que semella ter aínda escasa presenza no ensino medio, sobre a que cómpre reflexionar aínda moito e coa que se debería experimentar máis, ao meu entender. Por iso, abriuse un wiki que recolle unhas coordinadas elementais, unha serie de actividades dinámicas susceptíbeis de ser incorporadas aos proxectos centrados na oralidade e nos contidos sociolingüísticos do currículo, tres proxectos con trazos ben distintos en fase de planificación e unha páxina para reflexións e propostas varias. A iniciativa é de ligamabitácora, si, mais un espazo colaborativo coma este fica sempre aberto ás achegas de todas e todos: é só premer en editar e contribuír á reflexión-acción.

Etiquetas: , ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License