<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-541396333326778745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Entre textos

sábado, 2 de junho de 2007
Difícil papel o que nos agarda dentro das aulas de 1º e 3º da ESO, no ensino secundario, este próximo curso. Sabemos que teremos a obriga de concretar un currículo baseado en competencias, mais aínda non o coñecemos oficialmente (só o borrador-pdf-). Sabemos que teremos que desenvolver competencias básicas, mais carecemos de formación ao respecto. Sabemos que hai que decidir xa se se pon ou non libro de texto, e cal se se opta por empregalo, mais como apreciar a súa idoneidade a respecto do currículo? E sobre todo sabemos:
  • que unha (outra) reforma nunca terá éxito se non hai un proceso participativo e experimental previo
  • que nos imos enfrontar a un currículo-ficción: só pode ser un horizonte guía con vocación práctica se se debulla formativamente
  • que un currículo baseado en competencias implica importantes cambios na práctica docente e un grao tan elevado de incerteza soe traducirse en mera adaptación formal (máis traballo para o profesorado para que todo siga igual)
  • que os libros de texto, elaborados sen un tempo suficiente de reflexión e traballo, non responden aos cambios didácticos precisos
  • que o vindeiro curso ten que ser de transición á forza, mais cara a onde se transita así?

Diante disto, por textos que non quede:

  1. demandemos e organicemos formación colaborativa a este respecto nos propios centros (se falta, non hai verdadeira mellora da calidade educativa, e iso benefícianos a todos e todas)
  2. demandémoslle á Inspección idéntico empeño na avaliación (transformadora) dos contextos adversos de ensino e, en xeral, das necesidades educativas có que pon na revisión dos aspectos formais
  3. demandemos e experimentemos recursos para o traballo por proxectos, secuencias didácticas, obradoiros, tarefas... (iso si é facer un currículo innovador)
  4. demandemos disponibilidade e fagamos emprego das tecnoloxías da información-difusión e comunicación (TIC): blogues, wikis, webquest... (sempre para a reflexión, a motivación, a creatividade, a análise crítica...)
  5. se empregamos libro de texto (sempre cuestionados e agora máis prescindíbeis ca nunca, porén co sector editorial nunha situación delicada e coas familias dispostas a acollerse á gratuidade), que sexa un simple recurso, non armazón estruturante nin guía de actividades, e demandemos das editoriais bos materiais para o profesorado e da Administación maior apoio na súa elaboración.
[Imaxe tomada de http://photos1.blogger.com/blogger/2774/2958/1600/letras%20humanas.0.gif]

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License