<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Multilingüismo

sexta-feira, 18 de maio de 2007
Unha cuestión aludida en anteriores entradas, mais non asentada, é a da concepción do multilingüismo no marco da educación europea.
Con palabras coma esa, igual que con normalización, por exemplo, cómpre precisar moito. Ese é o propósito deste relatorio sobre un novo cadro estratéxico para o multilingüismo, presentado polo eurodeputado de ERC
Bernat Joan i Marí.
[Para contraste, o documento anterior].
[Unha lectura desde Galiza, con bos argumentos, mais politicamente correcta: A Europa das linguas, en Europa, Europa]
[Para o ámbito educativo, pode ser moi clarificador o estudo El tractament de les llengües en un model d'educació plurilungüe per al sistema educatiu valenciá, de Vicent Pascual Granell. Para unha reseña, con segunda parte, ultralocàlia.]

Etiquetas:

2 Comments:

Blogger Fátima said...

Olá,
vim agradecer a gentileza do link para o blog Leitura na Escola.
Li os posts sobre o ensino baseado em competências e gostaria de sugerir links que podem ajudar:

http://www.escola2000.org.br/pesquise/texto/textos_art.aspx?id=14

http://www.escola2000.org.br/pesquise/texto/textos_art.aspx?id=36

Estes textos são de dois pesquisadores brasileiros, estudiosos do assunto. Espero que lhe seja útil.E se precisar, conte com a gente.
Abraços.

15 de junho de 2007 às 03:07  
Blogger xanocebreiro said...

Parabéns pelos projetos, muito interessantes e recomendáveis. E obrigado pelos links e o convite. A minha intenção é participar na comunidade do blogs educativos, mas o tempo...
Cumprimentos e atè a próxima.

16 de junho de 2007 às 14:05  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License