<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Galego(e)portugués no ensino

quarta-feira, 16 de maio de 2007
Falamos noutra ocasión do inconcibíbel muro da raia e da necesidade de abrírmonos de vez e en todos os ámbitos ao mundo luso.
No ensino, a presenza do portugués como lingua estranxeira é moi cativa e cumpriría, máis ben, incorporar a cultura en lingua portuguesa ás distintas materias, achegándose ás realidades daqueles ámbitos en relación cos contidos curriculares, empregando recursos en portugués, interaccionando con alumnado de expresión portuguesa, etc. Hai profesorado facendo estas cousas con normalidade desde hai tempo e hai experiencias exitosas como Ponte... nas ondas!, con froitos como os Meninos cantores. Os beneficios (socio)lingüísticos destas prácticas son múltiplos e innegábeis.
En lingua galega, é claro, é onde mellor se poden abordar (sobre a práctica cotiá, non adicando un día a presentar a lingua e cultura portuguesas) as dificultades derivadas do afastamento histórico, en primeiro lugar fonéticas e gráficas, e as causas e consecuencias dese afastamento.
A este respecto, a rede de centros bilingües(!?) da Consellaría, en teoría, integra o portugués (véxase a orde das seccións bilingües). Agora ben, a creación dunha sección bilingüe esixe a presenza do portugués como lingua estranxeira no centro, posibilitando que o profesorado de grupos con portugués poida impartir as súas aulas nesta lingua, e non só empregar algún que outro recurso.

Para o apoio no ensino da/na lingua portuguesa, alén do manual práctico Portugalizar, temos na rede recursos como:
-Ferramentas: a Lingua portuguesa do Priberam, o Ciberdúvidas do Sapo ou a Gramática on-line.
-Actividades específicas e interactivas: Aprender português, do Centro Virtual Camões ou os materiais do Proxecto Follo. Para as primeiras etapas do ensino, por exemplo: o sitio dos miudos, a Escolinha, o Cambito, Escaleno (hai unha boa recolleita de recursos para crianças na APPEX).

Para (vi)ver en portugués: a Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, a Multimédia da RTP, as curtametraxes de Portacurtas, o mundo musical luso na Cotonete, etc., etc. (poden atoparse outros na nosa escolma).

ENGADIDO a 22/05/07: o MDL anima o profesorado a solicitar a oferta, por parte dos centros, de lingua portuguesa como materia optativa, fornecendo distintos materiais.
ENGADIDO a 02/06/07: pódeselles tirar partido tamén a estes vídeos de Nossa língua portuguesa e TV-Escola.

Etiquetas:

1 Comments:

Anonymous Helena said...

Foi necessário ir ao "Brasil" para descobrir o vosso blog.
A língua nunca foi impedimento de partilha entre a Galiza e o norte de Portugal e da partilha de conhecimentos nascem novas realidades e novas aprendizagens para mim e para os meus alunos.

20 de maio de 2007 às 18:19  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License