<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Fiestra de experiencias didácticas

sexta-feira, 11 de maio de 2007

No espazo con este nome aberto na marxe pretendemos facer unha escolma de resultados ou presentacións de experiencias na aula de lingua presentes na rede.
Interésanos recoller sobre todo as distintas liñas dos traballos por proxectos, non produtos-modelo. A atención céntrase -aínda que non de maneira exclusiva- nos blogs, wikis, etc. nos que o profesorado reflexiona, intercambia ideas, prácticas da aula e materiais ou guía e integra o traballo do alumnado. Dentro dunha nova cultura docente, colaborativa e aberta á sociedade, lonxe dun individualismo atento ás "concorrencias competitivas".

Etiquetas:

1 Comments:

Anonymous Nasa said...

Estás convidado a facer o cuestionario de Proust (http://www.blogoteca.com/nasa/index.php?cod=15185)
Anímaste :-).

12 de maio de 2007 às 10:14  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License