<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Prácticas discursivas

quarta-feira, 4 de abril de 2007
Á hora de deseñar calquera actividade para a aula que se afaste da aplicación mecánica de contidos, corremos o risco de caer nas ocorrencias, como di Ramón López Facal, nada pedagóxicas. Isto acontece sempre cos (necesarios?) libros de texto cando propoñen investigar e tirar conclusións sobre determinado aspecto (ás veces excesivamente complexo) sen abordar as dificultades de comprensión que ha atopar o alumnado, sen orientar a planificación do proceso e sen ofrecer recursos adecuados. E, en distinta medida, tamén soe acontecer isto en moitas propostas didácticas (as nosas incluídas) que non son resultado de proxectos desenvolvidos na aula durante un período suficientemente amplo para poder incorporar melloras. Porque aquel é labor do profesorado no contexto de cada centro e aula. Facerse cunha actividade que consideramos interesante, no soporte que sexa, e aplicala tal cal non garante o éxito da aprendizaxe, folga dicilo, aínda máis cando se trata de case só un bosquexo.

As secuencias didácticas contrastadas e centradas en tarefas concretas (que non por iso deixan de integrar contidos, como mostra Felipe Zayas) si poden ofrecer máis ferramentas e as liñas da programación das habilidades e coñecementos implicados na actividade comunicativa. Ou, cando menos, ofrecen unha ancoraxe experiencial que facilita a adaptación á hora de aplicalas. Alén de abrir portas á interdisciplinariedade.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License