<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Culturas literarias

terça-feira, 3 de abril de 2007

Achegamos unha proposta de traballo coa literatura contemporánea en linguaprende, convencidos de que os proxectos (ou as situacións-problema) constitúen un dos mellores xeitos de desenvolver o proceso dialóxico imprescindíbel para entender e gozar coa literatura. Diálogo lector/a-texto-autor/a, diálogo coas culturas e visións do mundo do alumnado, co contorno cultural, co contexto histórico, con outros textos literarios, coas distintas lecturas (interpretativas e expresivas) das obras, coa creatividade transformadora de cada un e unha, cos rexistros e procedementos lingüísticos, etc. Para o descubrimento e a participación activa, claro.
Manter illados, ou só dispostos en paralelo, os tres grandes tratamentos da literatura -o historicista, o analítico ou de comentario de texto e o de fomento da lectura e a creación- non parece ser suficiente. En todo caso, hai iniciativas interesantes, como cazas do tesouro, os libros a exame ou obradoiros literarios.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License