<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Proposta de banco de actividades

terça-feira, 27 de março de 2007


Faise preciso aproveitar as tarefas colaborativas e de investigación que propoñen moitas webquest (non todas) de lingua e literatura. Os roles -xornalistas, recitadores/as, biógrafos, guías turísticos, etc.-, o tipo de labores a realizar e a forma de aproveitar materiais e recursos son ben plurais e motivadores, adaptábeis a outros traballos, con e sen tecnoloxías da comunicación e información.

Por iso estaría ben contar cun banco de actividades realizado a partir da revisión de diversas webquest no que se recollan eses datos e as fontes correspondentes. Algúns enderezos a visitar serían os seguintes:


Phpwebquest galego

Phpwebquest portugués

Comunitat catalana de webquest

InstantWebquest galegoportugués e español

Weib Balears

Edugaliza

Aprendendo na internet

FPA

EducAragón

Bitácora sobre webquest en español

O banco pode ser unha boa base para o deseño e a experimentación na aula de actividades innovadoras. Leva o seu traballo, mais pagaría a pena.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License