<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Comprensión de textos e aprendizaxe en progresión

sexta-feira, 30 de março de 2007

É unha obviedade falar da centralidade da comprensión no ensino. Aínda propoñendo actividades mecánicas, as indicacións do profesorado e o propio enunciado das preguntas fana imprescindíbel. Non hai máis que revisar o peso que ten en avaliacións internacionais como as do Programa PISA (pdf) ou as do PIRLS (pdf). E terá que ser central tamén nas futuras avaliacións de diagnose -segundo o calendario de aplicación da LOE (pdf), realizarase a partir do curso 2008-09.
De por parte, queirámolo ou non (ou sexa, de maneira máis ou menos sistemática), en lingua e literatura o traballo con textos soe conducir ao desenvolvemento conxunto das catro capacidades básicas. En todo caso, parece necesario procurar manter a maior coherencia posíbel entre as distintas actividades a realizar, sen arrombar o tratamento da información (e, unha vez máis, desembocamos nas tarefas sobre situacións-problema).
Unha proposta que aborda en progresión estas subcompetencias é Ampliar coñecementos para mellorar a comprensión, no blogue linguaprende.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License