<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Webquest Na procura de funcións

quarta-feira, 21 de fevereiro de 2007
Aloxada en phpwebquest, Na procura de funcións intenta ligar dous tipos de actividades que teñen certa presenza nas aulas de lingua, mais normalmente de xeito independente: a reflexión activa sobre estruturas lingüísticas e a análise non mediatizada do uso do galego na prensa. Como se recolle no apartado de conclusións, preténdese que o alumnado:
  • Reflexione sobre certos aspectos gramaticais (a construción das oracións) procurando revisar e ampliar o seu coñecemento previo a través da abordaxe de textos completos e sempre con vistas á mellora da expresión.
  • Descubra a realidade do uso do galego no ámbito xornalístico non público, desbotando estereotipos e simplificacións que ocultan evidentes condicionamentos e espazos ricaces.
  • Exerza a reclamación de dereitos lingüísticos como usuarios/as dos medios.
  • E, en definitiva, que procure argumentos para asentar funcións, tanto en relación coa calidade lingüística como no que se refire ao uso social da lingua galega.
Xa que logo, as tarefas presentan non pouca dificultade e cómpre adaptalas o máis posíbel ás características do alumnado. En calquera caso, todo isto son, por agora, meros planos, pois esta webquest aínda non puido ser levala á práctica, que é a verdadeira construtora.

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License