<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Son ou non son

terça-feira, 13 de fevereiro de 2007
Cando inserín a campaña Eu son no Taboleiro da marxe, considerei a posibilidade de introducila nunha postaxe con comentario, pois semella máis ben un envío de material diverso aos centros educativos de ensino infantil, aínda que con protagonistas e obxectivos compartidos. Labor que está obrigada a realizar a Administración con tanto empeño, cando menos, como o que lle adica ao impacto mediático.
Mais, xa non pode ficar só como entrada no Taboleiro, pois o mesmo día sabemos que a Consellaría de Educación parece que agora non pensa incluír a aprendizaxe da lectoescritura en galego no novo Decreto de galeguización do ensino. Semella que estamos diante dun abaneo, no proceso de elaboración do Decreto, producido por unha nova conxuntura política e polo cambio dun eco de paro estudantil por outro de Plataformas por la libertad del idioma. E a cousa promete continuar.
Mais, ningunha campaña nin ningún feixe de materiais (aínda que sexan tan atractivos e favorecedores do intercambio comunicativo coma estes dos Bolechas) poden substituír as -necesarias- medidas reais de normalización. Iso que chaman decisións políticas. E que hai que condicionar.
Porque a potenciación do idioma parece ficar neste tipo de cousas.

ENGADIDO a 14/02/07: Postura d'A Mesa en relación coas negociacións, contidos e prazos do novo Decreto. Breve contextualización en Vieiros.
ENGADIDO a 23/02/07: Acordo entre as forzas políticas para tirar en breve o Decreto (de mínimos). Síntese e PDF do Borrador.

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License