<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Souto, Carballeira, Toxal... Anxo e Anxela

sábado, 13 de janeiro de 2007
Hoxe presentouse en Compostela Non queimes o futuro, proxecto coordinado pola AS-PG que ofrece material didáctico interdisciplinar (paineis, DVD e unidades didácticas con guía para o profesorado) para a concienciación sobre as medidas de prevención fronte o lume. Púxolle o ramo ao acto o ecoloxista, pacifista... e contacontos Anxo Moure (vede esta presentación súa en Terr@ctiva), con historias con moito contido crítico, suxestión e humor. Con gomada en moitas escolas, na rede ten os Contos solidarios, iniciativa de Bicis pola paz, ONGD fundada por el.
Produto da colaboración de catro Consellerías, unha delas Educación, tamén se vai presentar este luns o programa Polo monte, que inclúe un proxecto de innovación educativa con diversos protocolos, entre eles o de estudo da microtoponimia.

Etiquetas: ,

1 Comments:

Blogger henhen2004 said...

very nice blog! My name is Franco Di Giacomo Would it make fun for you, to make money in the Internet ? (Income for Life!) Yes? NEW Business, see my web

13 de janeiro de 2007 às 16:35  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License