<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>MARIADEMALLOU, lúa gris... e a rede máis creativa

quarta-feira, 31 de janeiro de 2007
A creación literaria non só está na rede (algúns sitios están recollidos, zarrapicados, nesta guía), faise na rede. Só temos que visitar a María Lado, que nos abre a súa casatlantica e a mirada con este blog de reflexións, convocatorias, lecturas, navegacións, fogonazos visuais... e poesía en todos os xéneros. Nunha liña máis formal pero non menos creativa, Eduardo Estévez ofrece en lúa gris gran parte da súa obra e o proceso de creación on line dun poemario (con posibilidade de participación das visitas).
Dous imprescindíbeis.
Como Estíbaliz Espinosa, Igor Lugrís, o espazo galegoportugués incomunidade...
E postos a nomear, non deixemos fóra andar21 ou, no lado da crítica, O levantador de minas.

ENGADIDO A 25/02/07: Na creación de videopoemas, cómpre pasar polo cartafol de silencios de Sara Jess.

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License