<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Fronteiras

quinta-feira, 18 de janeiro de 2007
Vieiros informa hoxe da campaña da Plataforma pola Recepção das Televisões Portuguesas na Galiza.
Mais, xa no 2005 o Consello de Europa, na súa avaliación do grao de cumprimento da Carta Europea das Linguas Minoritarias, deixaba en evidencia a falta de vontade do Estado no referente á mellora da relación entre a Galiza e Portugal e no que atinxe ao respecto á "liberdade de recepción directa das emisións de radio e televisión dos países veciños nunha lingua utilizada baixo unha forma idéntica ou próxima dunha lingua rexional ou minoritaria" (art. 11.b). E xa nese momento a Plataforma realizou as reclamacións oportunas aos gobernos español e galego.
Nesta liña, o MDL solicitara o 24 de xullo do ano pasado a realización de trámites e negociacións por parte do goberno da Xunta para a recepción en aberto das radios e televisións portuguesas en todo o territorio galego (e da RG e da TVG en Portugal).
É esta, penso, unha cuestión de mínimos, que, casualmente, non asumen os que se enchen a boca coa necesaria inexistencia das fronteiras (unidireccional e para o capital e o ocio), e non ten por que estar marcada por determinados posicionamentos ideolóxicos, ben sexa lingüísticos, ben políticos. A necesidade do plurilingüismo (mesmo concibido de xeito tendencioso como fan aqueles: só o das linguas útiles para a mobilidade e, ao resto, para o negocio) é un argumento máis que de peso para tirar abaixo o muro da raia; entendamos que por necesidade de aprender outras linguas ou por osixenación da nosa.
Máis alá da calidade das televisións portuguesas (que os nosos propios veciños non aprecian demasiado), só poder as nosas fillas e fillos ver algunha serie de desenhos animados -hai algún aceptábel- en portugués faría caer, se non fronteiras, si máis de unha barreira e vacinaría contra asociacións prexuizosas. Polo de agora, se un/unha non é arraiano nin ten parabólica, ten que se conformar con poñerlles cousas coma esta.
Mais nos cimentos dese muro da raia están razóns simbólicas e comerciais ben armadas.
Ah, e para cando unha segunda canle de calidade na TVG?

Engadido a 30/01/07. Este é o sitio da campaña actual, con banners coma o seguinte:
Este sítio apoia a iniciativa da Plataforma para a Recepçom das Televisões e Rádios Portuguesas na Galiza

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License