<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Edubitácoras

domingo, 7 de janeiro de 2007


O emprego didáctico dos blogs é unha realidade cada vez máis presente, tamén no ensino regrado, a pesar das escasas dotacións informáticas dos centros e das carencias de formación do profesorado. Velaquí algunhas reflexións e orientacións ao respecto, especialmente A era da Blogosfera, Uso didáctico dos blogs e esta recollida no BarbónBlog, mais tamén: unha, dúas, tres.

Para o intercambio de ideas e experiencias e de recursos en lingua e literatura, é moi recomendábel visitar estas bitácoras (ademais das galegas do bloque de ligazóns):

La paraula vola

Ambit Lingüistic

Darle a la lengua

Darle a la lengua 2 (estes dous últimos, do profesor Felipe Zayas)

Blog d'una profe DIM

Cuaderno amarillo

3ºESO María Moliner

Ficção versus realidade

Vidas secas

O português nas escolas

Un outro aspecto fundamental é a función do blogomillo como axente normalizador; para iso, véxase este básico pero interesante estudo e estas notas de Depósito. E os propios cadernos de bitácora están a ser empregados como (desexados) espazos de difusión, dinamización e participación polos Equipos de Normalización Lingüística: Coordinadora de Ferrolterra, IES de Allariz ...


ENGADIDO a 02/02/07: Consultade esta clara e completa guía de Depósito.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License