<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Ciberactivismo normalizador

quinta-feira, 4 de janeiro de 2007

No traballo da sociolingüística no ensino, penso que todos e todas coincidimos en que é fundamental implicar o alumnado na defensa activa (coñecemento valorativo, reclamación e exercicio) dos dereitos lingüísticos nos distintos ámbitos sociais, mais non sempre se atopan as fórmulas e camiños axeitados. Porén, experiencias interesantes coma esta, saídas con traballos de campo ou accións puntuais (por exemplo, Galiciadixital mereceu non poucas), cartas e declaracións colectivas e mesmo campañas de denuncia son deseñadas e organizadas desde as propias aulas. Actividades que poden ser acompañadas -contando coas limitacións materiais, ás veces enormes, dos centros- polo ciberactivismo. Un falar:

As CiberIrmandades da Fala organizan envíos (individuais) a webs de institucións, empresas ou particulares solicitando o uso do galego. Con preto dun cento de obxectivos, o incorporado recentemente é Yoigo, empresa de telefonía móbil que ignora a existencia da lingua galega. Tamén conta, entre outras cousas, cun buscador de empresas galeguizadas.


Avaliaxe presenta un cento longo de empresas e institucións galegas ou radicadas en Galiza clasificadas polos cibernautas segundo o respecto aos dereitos lingüísticos e ofrece a posibilidade de incluír comentarios sobre cada unha delas ou enviar queixa (colectiva).


No campo da información, son fundamentais, por suposto, AMesa e o Centro de Documentación Sociolingüística e de moito proveito a perspectiva crítica do blog Galegolandia.

Etiquetas: ,

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License