<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>APLIGA?

sábado, 6 de janeiro de 2007
É certo que o profesorado en xeral carece dunha cultura colaborativa suficientemente asentada, por múltiplas razóns, entre elas a heteroxeneidade do colectivo. E que aquelas e aqueles que impartimos lingua non sempre compartimos proxectos (de departamento, normalizadores...) debido a diferenzas ideolóxicas máis marcadas -incluída a normativa lingüística.
Tamén é certo que, se non todo, boa parte do profesorado de lingua máis activo ten un espazo de referencia e traballo na Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) e participa nas súas actividades, realizadas normalmente en colaboración coa CIG-Ensino, chegando a sentirse representado por estas entidades.
E non deixa de ser certo que hai unha excesiva confianza nos materiais elaborados pol@s amig@s, digo pola editorial coa que nos identificamos/entendemos mellor.
Porén, cómpre enfrontarse a algúns interrogantes:
  1. Non é urxente mellorar a participación social (valorizadora) no noso labor docente, a relación coas asociacións do contorno e nacionais que colaboren na formación crítica, creativa e verdadeiramente democrática e na superación dos prexuízos sociolingüísticos?
  2. Abonda e satisfai o escaso traballo colaborativo e o esporádico debate sobre a didáctica da lingua e a literatura?
  3. Non é importante abrir unha canle de relación directa, máis alá da sindical, coas institucións educativas para que a participación en cuestións fundamentais, como por exemplo a elaboración dos currículos, sexa realmente representativa?
  4. Por que non facer público, a través da rede, o material resultante dos traballos de formación nos centros de ensino e de distintas iniciativas de innovación pedagóxica?
  5. Aínda que parte das anteriores cuestións as está a desenvolver a AS-PG, non conviría constituír unha asociación, sempre participativa e dinámica, de profesorado de lingua e literatura galegas? En fin, aí está a colega portuguesa, ou @s tecnólog@s, para comparar.

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License