<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Tradución e difusión do software libre

sexta-feira, 29 de dezembro de 2006

Un espazo de información, encontro e difusión en relación co software libre e en galego con moitas potencialidades é esta iniciativa da Consellaría de Innovación e Industria. Se apostamos polo emprego de aplicacións informáticas na nosa lingua e de estándares abertos que permitan maior independencia tecnolóxica e se temos claro que o software libre é máis rendíbel e é adaptábel, multiplataforma... e traducíbel sen trabas nin altos custos, debemos saudar este proxecto en marcha. Non porque non existise xa un tecido asociativo traballando nesta liña (como o Proxecto Trasno e outros de freeware), senón porque agora temos un punto de encontro con un modelo de traballo colaborativo e aberto (pódese participar no labor de tradución). Colabórese ou non, podemos acceder ás ferramentas lingüísticas para a tradución ou descargar o OpenOffice 2.0.4 en galego.
Neste labor necesariamente colectivo, o profesorado de lingua pode ter (seguir tendo) un papel fundamental. Porque a calidade das traducións tamén importa e non pode quedarse nun nivel tan baixo como as presentacións da propia páxina, como mostra esta entrada:
Galicia aspira a estender a súa zoa xeográfica ao ciberespacio. A fórmula é lograr un barrio virtual en Internet cun dominio propio que identifique á comunidade. A Asociación PuntoGal, apoiada por 39 institucións, decidiu que era hora de comerse o mundo. Para o ano 2007, a organización ten coma fin desenvolver unha campaña de información así como de recollida de apoios a súa causa na propia comunidade, Madrid e América. Todo será válido para conseguir cos galegos poidamos dispoñer de páxinas web rematadas en ".gal" en lugar do ".es", ".net" ou ".org" actuais. En Cataluña, xa teñen o seu ".cat".Etiquetas:

1 Comments:

Blogger omouchoasexante said...

Iso pasa por usar e difundir a eito e sen control o tradutor automático, pensando que coa tradución automático acabaremos cos nosos males.
Se segues Galegolandia en máis dunha ocasión me teño referido a iso

3 de janeiro de 2007 às 23:33  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License