<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Contidos transversais na rede

domingo, 24 de dezembro de 2006
Ensino: recursos 2

Páxinas de internet moi recomendábeis para a abordaxe dos contidos transversais.Claves:

1. Educación para a paz, a solidariedade e a interculturalidade (específica).

2. Todos os aspectos transversais (educación ambiental, para a saúde, etc.)


A: achega recursos didácticos

B: con unidades didácticas completas

C: contén orientacións pedagóxicas

D: ofrece información útil para prof./alumnado.

E: inclúe ciberactivismo, foros, colaboración...

F: é interactiva, con enredos, probas, etc.

G: con enlaces a páxinas de ONG(D)S,...


ESCOLMA [Con * as máis completas e útiles]:

http://www.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/rec/dudh/index.htm 1 A C D G portug.

http://www.profes.net/ 2 A B C D G cast.

http://www.sgep.org/ * 2 A B C D galego

http://www.pntic.mec.es/profesores/contenidos_transversales/ * 2 A B C G cast.

http://www.areanegra.org/ 2 A B D G galego

www.pangea.org/directori ou edualter.org * 2 A C D G cast.

www.amnistiacatalunya.org/educadors/es * 1 A C D E G

www.fuhem.es/CIP/EDUCA * 2 A C G cast...

http://www.intermonoxfam.org/ * 1 A D E F cast...

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/ 2 A+G cast.

www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ 1 A (xogos) cast.

http://www.educared.net/ 2 C E cast.

http://www.enredate.org/ 1 D E F galego..

http://www.pazyjusticia.com/ * 1 D E G cast.

http://www.galiciasolidaria.org/ * 2 D E G galego

http://www.canalsolidario.org/ * 2 D E G cast.

http://www.el-refugioesjo.net/ * 2 D E G cast.

http://www.pazahora.org/ 1 D E cast.

www.es.amnesty.org/actua/ 1 D E cast...

http://www.pobrezacero.org/ 1 D E cast.

http://www.globalizate.org/ 1 D cast.

http://www.mundosolidario.org/ 1 E G cast.

http://www.congde.org/ 1 E G cast.

www.pangea.org/iearn/es/web_es.html 1 E cast.

http://www.pangea.org/bases.shtml 2 G cast.

http://www.cambito.com.br/ 2 FG port.

Outra escolla de ligazóns atópase en:

http://es.geocities.com/educaenvalores/paz/internet/guiarec/index2.htm


Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License