<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Niveis de competencia en lingua

quarta-feira, 27 de dezembro de 2006

Competencias

A Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar Niveis de competencia en lingua galega, con descrición adaptada ao Marco común europeo de referencia, documento elaborado polo Consello de Europa que proporciona uns parámetros comúns para a elaboración de programas curriculares, exames e materiais didácticos. A obra establece as destrezas comunicativas precisas para a obtención dos certificados dos diferentes niveis de competencia en galego e é agardábel que este modelo permita superar o ineficaz anterior (iniciación, perfeccionamento, especialización). No ensino, coas validacións oportunas, determinado nivel de competencia terá que ser preciso na cualificación docente e na mobilidade do profesorado. É o que acontece, por exemplo, en Cataluña (véxase o punto 4 desta resolución). E é que quen non domina e emprega a lingua galega e, polo tanto, non desenvolve no alumnado habilidades para o multilingüismo, obxectivo europeo -e, como demostran varios estudos, só se pode facer co uso pleno da lingua minorizada-, está a ser incompetente no seu traballo, no labor de servizo público, así de claro.
Tendo en conta, ademais, as previsíbeis indicacións normativas do novo Decreto de uso do galego no ensino, a actualización do profesorado en materia lingüística e sociolingüística é urxente e cómpre un esforzo e un investimento en formación decididos por parte da Consellería de Educación, se se pretende realmente superar o voluntarismo e modificar concepcións arcaicas e prácticas refractarias á normalización.
Para o profesorado de lingua, o ensino das competencias (entre elas a lingüística, pero non só) vai ser clave co inminente currículo e conecta co coñecido Portfolio europeo das linguas (con guía didáctica); na rede atópanse visións sintéticas e exemplificadoras coma esta.
ENGADIDO a 15.01.07: declaracións de Sánchez Piñón sobre o Decreto e o multilingüismo.

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License