<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4933380191308175747', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Ligazóns lingua galega e literatura secundaria

sexta-feira, 22 de dezembro de 2006Ensino: recursos

A páxina de ligazóns de LIGAMA
HISTORIA DA LINGUA E SOCIOLING.

Historia
da lingua e socioling.
(galego.org)

A
actualidade da lingua
(en galego.org de vieiros.com)

Guía aberta (de loia.org)

Actualidade
lingüística con ironía
(blog Galegolandia)

Actitudes
lingüísticas
(Normalización en areanegra.org)

Mediateca
da Mesa

Centro
de Documentación Sociolingüística
(do CCG)

O
proceso de normalización no ámbito educativo
(estudo)

Ciberactivismo
normalizador
(Avaliaxe)

CiberIrmandade
da Fala

Grupos
de novas e discusión sobre a lingua


GRAMÁTICA


Fonética,
literatura...
( Nivel Bacharelato)

Curso
interactivo (descarga)
(Galingua)

Síntese
gramatical
(Da profesora Matuquín)

Verbos
e literatura popular
(En multimedia de Ciberlingua)

Dúbidas
(blog para a mellora da competencia lingüística)

Cuestións
gramaticais
(Galego en liña, da uvigo)

Exercicios
de lingua
(tamén con solucións)


RECURSOS VARIOS


Recursos de aula (da AS-PG)

Matriz
de recursos
(Ciberlingua)

Actividades
(só ata a ESO)
(en Lapis de cores)

Edugaliza

Vieiros da Escola

Contidos educativos (da Consellería de Educación)

Contidos
transversais
(materiais do SGEP)

Transversais
(en areanegra.org)

Enigmas
ilustrados-1
e-2

Orientacións
e temas para preparar as PPAU
(descarga PDF)


CREACIÓN


Textos
creativos en .ppt
(Ciberlingua)

Poesía
visual
(escolma)

Espectáculos
presentados na NASA
(texto íntegro)

Xénero
fantástico
(fancine Nova Fantasía)

Revista
poética na rede
(Andar21)

Suso
de Toro

Kiko
Neves

Manuel
Seixas

Yolanda
Castaño

Música galega (Komunikando)


PROXECTOS EDITORIAIS E DAS INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS

Materiais
de Xerais
(Proxecto curricular, actividades...)

Galaxia
(aínda en construción)

Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
(Currículos -en "Publicações"- e programas do ensino portugués, Portfolio europeo, recursos educativos, etc)


LITERATURA


Lírica
medieval
(Achegamento)

Castelao
(museocastelao.org)

Manuel
María

Martin
Codax
(Cervantes Virtual)

Fonética,
literatura...
( Nivel Bacharelato)

Literatura
dos homenaxeados e Historia da lingua
(diadasletrasgalegas.com)

Antoloxía
da literatura
(O Q do mundo)

Autores/as
e textos literarios
(Biblioteca Virtual Galega)

Literatura
de onte e de hoxe
(Cultura Galega)

Voz
dos literatos e literatas, viaxe pola dialectoloxía...
(Arquivos
do Consello da Cultura)

Literatura
popular
(A páxina da Avelainha)

Fantasía
popular
(Galicia encantada)

Regueifas
(Certame internacional)

Novidades
editoriais
(enlaces na páxina da AELG). Tamén dende
editoresgalegos.org
ou as webs das librarías


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN


CIG-Ensino (Cursos, xornadas e encontros)

AS-PG

Consellería de Educación (Plans anuais)


NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Plan Xeral de Normalización Lingüística (descarga PDF)

Obradoiros Máis Alá

Proxecto de Normalización Lingüística do IES de Melide (descarga PDF)

Proxecto de Normalización Lingüística do IES de Celanova

Normalización Lingüística do IES Marco do Camballón

Secretaría Xeral de Política Lingüística


PRENSA E NOVAS TECNOLOXÍAS


Lingua
e novas tecnoloxías
(Blog engalego)

Semanario
A Nosa Terra
(edición dixital)

Galicia
hoxe
(edición dixital do diario)

A
Peneira
(quincenal comarcal de vocación nacional)

Novas
da Galiza
(presenza na rede deste periódico de información
crítica)

Documentación
internacional e investigación
(IGADI)

Manipulación
informativa
( Mentiras e medios, en rebelion.org)

Software
libre en galego
(Proxecto Trasno)

Programas
en e de galego

(Xeise). Para outros, ide á súa páxina
inicial

Freeware
en galego
(a cargo de X. A. Vicente)

Novas
tecnolóxicas
(Código Cero)

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License