<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4797492013090662273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Borradores de secuencias

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
Creo que é evidente a aposta de Remexer pola publicación aberta, baixo Creative Commons, das actividades dixitais e dos resultados doutro tipo de tarefas. Cómpre aproveitar as posibilidades que nos abre a todos/as a cultura do intercambio: dispoñer dun amplo e, moitas veces adaptábel, abano de recursos, aproveitar experiencias e coñecementos no labor de construción, abrir reflexións para a mellora na súa elaboración, etc.
Agora ben, o propio deseño de tarefas para o traballo sen computadoras case non ten presenza aquí, fundamentalmente porque sempre atopo (moitas) cousas que puír e retocar nelas, alén da adaptación ás características de cada aula. En boa parte por andar a experimentar con proxectos secuenciais (tamén nos materiais dixitais, moi mellorábeis, mais aí semella máis aceptábel un grao elevado de experimentación). Porén, se cadra, pode ser aproveitábel colgar borradores que dean pé á partilla de ideas. Velaquí dous ben distintos, ambos para 3º da ESO:

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License