<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4797492013090662273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Intercambios

quinta-feira, 31 de janeiro de 2008
Tras a boa acollida da última suxestión lanzada desde aquí, parece que é preciso abrir o debate sobre que iniciativa podemos artellar de maneira colectiva os e as docentes con presenza na rede. Podemos mellorar o noso labor diario na aula cunha interacción máis organizada? É posíbel abrir grupos de traballo desde a rede para ligar esforzos illados? Hai quen dispoña de tempo para tales empresas? Que funcionalidades serían imprescindíbeis no espazo web da rede social?
Se cadra, é o momento de espallar unha especie de meme para reflexionarmos sobre a necesidade ou non de construír unha ágora superposta a outros puntos de encontro e sobre o para que e o como. Como Sekeiros, Xoán e Nasa remexeron con ánimo, a eles van dirixidas en primeiro lugar estas cuestións. Pero fican abertas, claro.
[Podedes visitar este espazo en probas en ning (a publicidade é posíbel retirala)]
[Se o meme rula, encárgome eu de lle facer o seguimento]


Visite 'agora rede

Etiquetas:

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Vou para aí, Xano. A ver se podo colaborar.

31 de janeiro de 2008 às 14:46  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License