<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4797492013090662273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Edu-redes

sábado, 26 de janeiro de 2008
Coincidiron esta semana varios feitos que me reafirman na idea da necesidade de crear, no mundo do ensino galego, redes educativas para a potenciación dos intercambios que realizamos en webs, blogues e wikis.
Por un lado, a apertura dun foro na páxina do centro co Drupal xestionado pola Consellaría. A discusión inicial está a ser a conveniencia de mudar plenamente para unha web dinámica, o que considero un paso máis que necesario (sobre todo pola facilidade para a creación de contidos por parte de toda a comunicade educativa), porén o seu deseño segue a manter os centros demasiado pechados en si mesmos.
Por outra banda, fíxose efectiva a miña entrada en dúas comunidades educativas do noso ámbito lingüístico (convén tender máis pontes aí; pola súa parte xa se ve que hai vontade: obrigados/as), a pesar da miña escasa ou nula participación polo de agora. Son as que aparecen ligadas no lateral da dereita, a primeira impulsada por Fátima Franco e a outra creada por José Paulo Santos.
Internet e Web na Educação funciona a modo de blogue recompilatorio dos participantes nunha lista educativa do Yahoo, mais é Interactic 2.0 quen bota man dunha ferramenta (teriamos que dicir un kit) especialmente potente, o Ning, que ofrece de balde espazo para o traballo colaborativo -foro incluído-, páxinas para cada membro da rede, posibilidade de subir documentos, fotos e vídeos, etc. Unha das máis amplas comunidades educativas é esta. As primeiras probas que fixen foron moi positivas, e máis cando descubrín que lles permite ás persoas que administran un sitio ning traducir por completo as distintas aplicacións e poñer esas traducións a disposición de toda a comunidade (a versión en galego xa está feita nun 7%).
Para compartir, sen atomismos, esas cousas que fican sen gardar e, sobre todo, para co-construír coñecemento.

Máis sobre redes sociais (entre outras cousas da web 2.0 no ensino), aquí.
[Imaxe tomada de Vladstudio]

Etiquetas:

4 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Xano, das cousas máis sensatas, necesarias e que poden empuxar ao despertar do ensino galego coas axuda das TIC como ferramentas que nos axudan a tecer as redes, que levo lido ou escoitado nestes días.
Adiante, hai que empezar.

26 de janeiro de 2008 às 18:48  
Anonymous Anónimo said...

Antes ou despois haberá que enfrontar esta tarefa. Por que non desde aí Xano?

26 de janeiro de 2008 às 22:06  
Anonymous Anónimo said...

Moi bo post desde logo que si. Como di sekeirox e x�an, c�mpre empezar xa... a que agardamos
Nasa

27 de janeiro de 2008 às 15:23  
Blogger Thaís Maria Sperandio said...

olá;
gostei muito de seu blog.
será que podemos trocar informações. meu blog:

http://coordenacao-ativa.blogspot.com/

Obrigada;
Thais

Criticas, sugestões e comentários serao bem vindos.

29 de abril de 2008 às 21:41  

Enviar um comentário

<< Home


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License