<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7596306620968613963\x26blogName\x3dRemexer+na+lingua\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://remexernalingua.blogspot.com/\x26vt\x3d-4797492013090662273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Pasámonos a blogaliza

sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008
Novo enderezo: http://remexernalingua.blogaliza.org/

Etiquetas:


Borradores de secuencias

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
Creo que é evidente a aposta de Remexer pola publicación aberta, baixo Creative Commons, das actividades dixitais e dos resultados doutro tipo de tarefas. Cómpre aproveitar as posibilidades que nos abre a todos/as a cultura do intercambio: dispoñer dun amplo e, moitas veces adaptábel, abano de recursos, aproveitar experiencias e coñecementos no labor de construción, abrir reflexións para a mellora na súa elaboración, etc.
Agora ben, o propio deseño de tarefas para o traballo sen computadoras case non ten presenza aquí, fundamentalmente porque sempre atopo (moitas) cousas que puír e retocar nelas, alén da adaptación ás características de cada aula. En boa parte por andar a experimentar con proxectos secuenciais (tamén nos materiais dixitais, moi mellorábeis, mais aí semella máis aceptábel un grao elevado de experimentación). Porén, se cadra, pode ser aproveitábel colgar borradores que dean pé á partilla de ideas. Velaquí dous ben distintos, ambos para 3º da ESO:

Etiquetas:


Panorámicas

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2008
Está a ser unha enorme satisfacción, penso que para toda a xente que alí está a participar, a evolución do espazo colectivo ´agora rede, unha alternativa para a formación en TIC acorde coas necesidades actuais que non está a cubrir a Administración (como tan ben o formulou Alberto).
´Agora rede ofrece en primeiro lugar unha panorámica dos distintos percorridos didácticos que anda a construír o profesorado a través de blogues e wikis. Porén, o que máis estimo eu é a oportunidade de aprender cunha verdadeira interacción dinámica, moito máis funcional cá lectura de postaxes e o diálogo entrecortado dos comentarios nos cadernos de cadaquén.
No grupo de traballo sobre as aplicacións didácticas das ferramentas web, comezamos a lle dar voltas á escolla das máis útiles no ensino. E quero recoller aquí tamén (aínda que pareza contraditorio co anterior) unha consulta sobre circaVie, que permite crear frisos temporais. Con esta ferramenta intentei facer unha panorámica da literatura galega desde a Idade Media ao Rexurdimento a través de textos (aproveitando algunha das ilustracións desta iniciativa de Cultura, lamentabelmente só en castelán(?)) e non fun quen de facer unha escolla no tempo para que aquilo non parecese un ermo nunha enormidade de franxa temporal (pódese ver aquí, mais deixeino sen rematar ao apreciar o problema). Alguén sabe se se pode facer tal cousa con circaVie?
En todo caso, temos outra opción: xtimelime, aínda que os resultados non fiquen tan vistosos.

Etiquetas: ,


Os medios I

domingo, 3 de fevereiro de 2008

Aínda que só se colgou unha pequena parte do proxecto Xornalistas con xornalistas para desenvolver na rede, preséntoo agora xa posto que está accesíbel desde Dis ti! (comezamos a traballar nel esta semana) e porque hai unha serie de cuestións técnicas que, se cadra, son de utilidade para alguén e alongarían en exceso un artigo que incluíse tamén os aspectos didácticos.
O primeiro problema que quixen resolver foi a desorientación que provoca en parte do alumnado a apertura de varias ventás para a consulta na rede, ralentizando o traballo e dispersándoo (aínda máis: só podemos manexar os computadores unha vez á semana, ou cada dúas). Seguramente iso forme parte da alfabetización dixital, mais prioricei aquí a escolla e tratamento da información, polo que cumpría modificar o contorno de traballo. Así:
  • emprégase un LIM como caderno guía, sen incluír nel actividade ningunha;
  • establecéronse dous iframes con cadanseu nome, un para abrir nel actividades e outro para recoller as ligazóns;
  • e, por último, insérense nese contorno dúas ferramentas básicas, un dicionario (RAG) e un corrector (OrtoGal).
En canto ás propias actividades, vanse abrindo, segundo indicacións do caderno guía, pequenos LIM, tarefas eXe (véxase o artigo anterior Exe e Scratch en lingua), presentacións en flash e un procesador de textos (tinymce) para poder cubrir in situ cadros ou fichas e preparar borradores á hora de compoñer distintos xéneros xornalísticos.
Un par de cuestións máis técnicas. O caderno guía emprega aquelas páxinas que ofrecen a posibilidade de incluír html, de xeito que se especifica no target o nome do iframe no que queremos abrir o documento ou a páxina que corresponda:

Iso obriga a inserir os LIM de actividades ou os elementos flash en páxinas independentes. Para a construción do iframe, pódese consultar no navegador o propio código fonte do sitio. En canto ao procesador, é preciso descargalo e crear os html específicos que necesitemos; contén bastantes carpetas, imprescindíbeis para o seu funcionamento, de xeito que logo teremos que subilas comprimidas.
As esquinas redondeadas do caderno tomáronse de aquí.

Etiquetas: ,


Intercambios

quinta-feira, 31 de janeiro de 2008
Tras a boa acollida da última suxestión lanzada desde aquí, parece que é preciso abrir o debate sobre que iniciativa podemos artellar de maneira colectiva os e as docentes con presenza na rede. Podemos mellorar o noso labor diario na aula cunha interacción máis organizada? É posíbel abrir grupos de traballo desde a rede para ligar esforzos illados? Hai quen dispoña de tempo para tales empresas? Que funcionalidades serían imprescindíbeis no espazo web da rede social?
Se cadra, é o momento de espallar unha especie de meme para reflexionarmos sobre a necesidade ou non de construír unha ágora superposta a outros puntos de encontro e sobre o para que e o como. Como Sekeiros, Xoán e Nasa remexeron con ánimo, a eles van dirixidas en primeiro lugar estas cuestións. Pero fican abertas, claro.
[Podedes visitar este espazo en probas en ning (a publicidade é posíbel retirala)]
[Se o meme rula, encárgome eu de lle facer o seguimento]


Visite 'agora rede

Etiquetas:


Edu-redes

sábado, 26 de janeiro de 2008
Coincidiron esta semana varios feitos que me reafirman na idea da necesidade de crear, no mundo do ensino galego, redes educativas para a potenciación dos intercambios que realizamos en webs, blogues e wikis.
Por un lado, a apertura dun foro na páxina do centro co Drupal xestionado pola Consellaría. A discusión inicial está a ser a conveniencia de mudar plenamente para unha web dinámica, o que considero un paso máis que necesario (sobre todo pola facilidade para a creación de contidos por parte de toda a comunicade educativa), porén o seu deseño segue a manter os centros demasiado pechados en si mesmos.
Por outra banda, fíxose efectiva a miña entrada en dúas comunidades educativas do noso ámbito lingüístico (convén tender máis pontes aí; pola súa parte xa se ve que hai vontade: obrigados/as), a pesar da miña escasa ou nula participación polo de agora. Son as que aparecen ligadas no lateral da dereita, a primeira impulsada por Fátima Franco e a outra creada por José Paulo Santos.
Internet e Web na Educação funciona a modo de blogue recompilatorio dos participantes nunha lista educativa do Yahoo, mais é Interactic 2.0 quen bota man dunha ferramenta (teriamos que dicir un kit) especialmente potente, o Ning, que ofrece de balde espazo para o traballo colaborativo -foro incluído-, páxinas para cada membro da rede, posibilidade de subir documentos, fotos e vídeos, etc. Unha das máis amplas comunidades educativas é esta. As primeiras probas que fixen foron moi positivas, e máis cando descubrín que lles permite ás persoas que administran un sitio ning traducir por completo as distintas aplicacións e poñer esas traducións a disposición de toda a comunidade (a versión en galego xa está feita nun 7%).
Para compartir, sen atomismos, esas cousas que fican sen gardar e, sobre todo, para co-construír coñecemento.

Máis sobre redes sociais (entre outras cousas da web 2.0 no ensino), aquí.
[Imaxe tomada de Vladstudio]

Etiquetas:


Microhistoria oral

domingo, 20 de janeiro de 2008
Dous magníficos textos para traballar a oralidade e a sociolingüística. Para sumar ás Historias de vida de CulturagalegaTV ou aos documentos que pon á nosa disposición o Arquivo Sonoro de Galicia.

Vídeos tomados do Arquivo da Experiencia.

Etiquetas:


Perfil
blogueiroRemexer na lingua
comparte contidos
con linguaprende,
que dispón de espazo para
desenvolver propostas para a aula.Blogue Dis ti! (aulas de 3º ESO)

FIESTRA

de experiencias didácticas [abrir]


Arquivos


Últimos comentarios


.

.:Lexislación e lingua

(en ligazón)


botón ligazóns

.

Abre/pecha ligazóns:

botón lingua

botón normalización
botón ensino galego
botón varios


botón sitios

botón ferramentas

.

botón cativos


.
.

.
.


Presentacións de xanocebreiro en Slideshare (ligazón directa aquí).

Wikispaces

.
.

.:Novas do ChuzaNa rede Aquí


Powered by Blogger

make money online blogger templatesCreative Commons License